De polder 140-Morgen moet groen blijven.

In de commissie Ruimte van 10 januari sprak de heer Dietz van de Buurtvereniging Kruisweg in. Dit naar aanleiding van een verkenning door onder meer Dura Vermeer om in de Rottezoom te gaan bouwen.
Het CDA heeft voor dit onderwerp een bespreekstuk gemaakt en wil de meningen van de andere fracties weten; het irriteerde het CDA met name dat de gemeente Zoetermeer een stuk van 30 hectare grond bezit binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland.
Bianca Boonstra die namens de fractie van WIJ Lansingerland het woord voerde, liet duidelijk blijken dat dit gebied groen moet blijven en dat WIJ Lansingerland het liefste ziet dat het recreatieschap Rottemeren het ontwikkelplan dat er ligt uitvoert. Ook in het coalitieakkoord staat vermeld dat de Rottezoom groen blijft. Wat onze fractie aangaat verandert dat dus niet.
De fractie van WIJ Lansingerland roept de wethouder op om te onderzoeken of het recreatieschap aan kan sluiten bij deze verkenning. De wethouder gaat dit navragen. Over de andere vragen die in het bespreekstuk aan de orde kwamen waren de meeste fracties het met elkaar eens: dat de gemeente Zoetermeer als private partij grond heeft aangekocht is in principe niet verontrustend, want de gemeenteraad van Lansingerland besluit immers over de ruimtelijke ordening.