Kieskompas 2022.

Eind 2021 zijn de fracties van de partijen uit de gemeenteraad van Lansingerland  begonnen met het formuleren van stellingen voor het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Kieskompas is een digitale stemwijzer, die in de aanloop naar de verkiezingen de burger moet helpen een juiste keuze te maken. Uiteindelijk zijn 30 stellingen opgenomen in het Kieskompas.

Voor elke plaatsing moet de partij een bron vermelden, die op de website van de partij te vinden is.

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de vragen/stellingen die niet rechtstreeks in het verkiezingsprogramma van WIJ Lansingerland zijn terug te vinden.

Vraag: Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

Antwoord: WIJ Lansingerland heeft altijd in de gemeenteraad gepleit voor preventief toezicht door bijv. politie, BOA’s en Jeugd- en Jongerenwerkers in plaats van het ophangen van camera’s. Camera’s voorkomt geen overlast, het verplaatst de overlast naar andere plekken.

Vraag: De gemeente moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als dit ten koste gaat van ruimte voor de auto

Antwoord: Voor het kunnen bewegen binnen maar ook buiten de gemeente zijn zowel de fiets, het OV als de auto van groot belang. Voor de vervoersbewegingen binnen de kernen en tussen de kernen moet het fiets gebruik maximaal gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Echter moet er ook voldoende gratis parkeergelegenheid zijn voor de auto in de dorpskernen. Daarnaast weten we dat onze inwoners ook hun auto nodig hebben om naar elders te kunnen reizen. WIJ Lansingerland wil ruimte geven aan zowel de fiets, het OV als de auto.

Vraag: De gemeente moet zich inzetten om de maximumsnelheid op de N209 terug te brengen naar 50 km/u (1/2)

Antwoord: Het terugbrengen van de maximum snelheid op de N209 zal de doorstrooming op en de capaciteit van de N209 niet bevorderen. Voor een grotere capaciteit van de N209 zijn andere maatregelen noodzakelijk. Overigens is dit een provinciale weg en gaat de gemeente hier niet over.

Vraag: De maximumsnelheid in de bebouwde kom moet naar 30 km/u (2/2)

Antwoord: 30 km in woonwijken is noodzakelijk en de wijken dienen ook zodanig te zijn ingericht. Voor de wijk ontsluitingswegen geldt de 50 km.

Vraag: Inwoners met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, ook als dit leidt tot extra kosten voor de gemeente

Antwoord: Inwoners met een laag inkomen moet je daar tegemoetkomen waar de noodzaak of behoefte ligt. Voor de een is dat gratis openbaar vervoer of voor de ander het abonnementsgeld van een sportvereniging. Geef deze inwoners een keuzevrijheid.

Vraag: Er mag gebouwd worden in de driehoek Noordpolder bij Berkel en Rodenrijs

Antwoord: De driehoek Noordpolder in Berkel kan wat betreft WIJ Lansingerland bebouwd worden mits er een goede ontsluiting wordt gerealiseerd.

Vraag: Bij nieuwbouw moet er minder ruimte komen voor autoparkeerplaatsen

Antwoord: WIJ Lansingerland houdt vast aan het vastgestelde parkeerbeleid en daarbij behorende parkeernormen.

Vraag: Om meer ouderenwoningen te realiseren moet de gemeente korting geven op de grondprijs

Antwoord: WIJ Lansingerland vindt de realisatie van senioren woningen bijzonder belangrijk om enerzijds passende woningen te bieden aan deze doelgroep en anderzijds de nodige doorstroming op de woningmarkt in Lansingerland te bewerkstelligen. Een bijdrage in de grondprijs bij realisatie kan daar bij helpen.

Vraag: De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren voor de samenleving

Antwoord: Voor WIJ Lansingerland is het veel belangrijker om mensen te ondersteunen om , in deze tijd van een goed draaiende economie, een betaalde of vrijwilligersbaan te vinden. De gemeente moet een optimale inspanning leveren om dit voor elkaar te krijgen.

Vraag: De gemeente moet banen creëren voor mensen die al lang afhankelijk zijn van de bijstandsuitkering (basisbaan)

Antwoord: Het is niet de primaire taak van de gemeente om banen te creëren, het is een primaire taak van de gemeente om mensen aan een regulieren betaalde of een vrijwilligersbaan te helpen. De gemeente moet echter wel aan haar plicht voldoen om een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Vraag: De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk over kunnen nemen om boetes (incassokosten) te voorkomen

Antwoord: De gemeente moet zich inspannen om financiële problematiek van inwoners te helpen oplossen. Dit kan middels schuldhulpverlening etc.. Alles moet in het werk gesteld worden om de schulden niet verder te laten oplopen.

Vraag: Er moeten windmolens komen in Lansingerland

Antwoord: Het is een verplichting die de gemeente eerder is aangegaan met de provincie. Ook Lansingerland moet haar aandeel leveren in deze. Het is wel zaak dat goed nagedacht wordt over de locatie opdat de overlast minimaal is.

Vraag: Winkels moeten ook op zondagochtend voor 12 uur open kunnen zijn

Antwoord: WIJ Lansingerland vindt dit geen punt van discussie daar de winkels thans al ruim op zondag open zijn.

Vraag: Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven

Antwoord: In de afgelopen 2 jaar hebben we, vanwege corona, te maken gehad met een vuurwerkverbod. Echter zichtbaar was dat het afsteken van vuurwerk tijden oud/nieuw onverminderd is doorgegaan. Een verbod heeft alleen zin als er adequaat kan worden gehandhaafd. Afgelopen jaren is gebleken dat dit moeilijk realiseerbaar is.

Vraag: Er moet meer groen komen in de dorpen, ook als hierdoor parkeerplaatsen verdwijnen

Antwoord: WIJ Lansingerland is van mening dat er voldoende gratis parkeergelegenheid voor de auto en de fiets in de dorpskernen aanwezig moet zijn. Het aanbrengen van meer groen in de dorpen hoeft niet ten koste te gaan van de parkeergelegenheden. In de praktijk zien we dat de dorpen op meerdere plekken vergroenen wat niet ten koste hoeft te gaan van parkeergelegenheid, bijv. centrum Bergschenhoek. Het autobezit laat zich moeilijk sturen door gemeente beleid. De gemeente kan de inwoners wel verleiden om het autogebruik te minderen door met de fiets of het OV te reizen. WIJ Lansingerland is dan ook niet tegen autobezit en is reëel daar vele inwoners een auto hebben en deze in de buurt van hun woning willen parkeren. Bij inrichting van nieuwe wijken zal gezocht moeten worden naar een goede balans.

Vraag: Bij tekorten kan beter bezuinigd worden op gemeentelijke voorzieningen, dan de belastingen te verhogen

Antwoord: Bij mogelijk te korten dient de oplossing eerst binnen de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke voorzieningen gezocht te worden. Het verhogen van gemeentelijke belasting is wat WIJ betreft een te gemakkelijke oplossing. De rekening dient niet altijd gelijk bij de burger gelegd te worden. De gemeentelijke financiën zijn, door grote inzet van WIJ, nu in balans. Dit moet zo blijven. WIJ denken dat het besturen van Lansingerland nog beter kan. Het doel is een gezonde gemeente door te geven aan de volgende generatie.

Vraag: De gemeente Lansingerland moet zich inzetten om Rotterdam The Hague Airport te sluiten

Antwoord: WIJ Lansingerland vindt dat sluiten van de luchthaven geen doel op zich is maar vindt wel dat er gestreefd moet worden naar minder geluidsoverlast van de luchthaven naast de HSL, N209 en de Rijksweg A16/A13. De gemeente gaat hier niet over wat maakt dat WIJ Lansingerland hier neutraal in staat. Natuurlijk steunt WIJ Lansingerland ieder initiatief om overlast te verminderen.

Vraag: Inwoners moeten bij grote besluiten betrokken worden door het organiseren van een referendum

Antwoord: WIJ Lansingerland is een groot voorstander van burgerparticipatie. Ons standpunt is dat de gemeente pro-actief nieuwe plannen met bewoners bespreekt en open staat voor ideeën. Het vervatten van een ingewikkeld vraagstuk in een enkele vraag (ja/nee) is vrijwel onmogelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitslag van een referendum niet gevolgd wordt waardoor de invloed en de participatie juist gefrustreerd wordt.

Vraag: Bij projecten met grote gevolgen moet de gemeente een burgerberaad organiseren (een door loting samengestelde groep inwoners), ook als de gemeente hierdoor controle verliest

Antwoord: WIJ Lansingerland is een groot voorstander van burgerparticipatie. Ons standpunt is dat de gemeente pro-actief nieuwe plannen met bewoners bespreekt en open staat voor ideeën. Het nemen van besluiten is veelal een complex geheel waarbij er een integrale afweging gemaakt moet worden vanuit het algemeen belang van de gemeente en haar inwoners. De gekozen gemeenteraad is een vertegenwoordiging van de bevolking. Een burgerberaad kan heel goed en kritisch adviseren bij de besluitvorming.