Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt met ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het partij programma van WIJ Lansingerland

Hieronder vindt u het DNA en het partij programma van WIJ Lansingerland. Wij blijven ons programma verder uitdragen en aanpassen aan de steeds weer veranderende omstandigheden. U kunt op elk item doorklikken voor de details. U kunt ook het verkiezingsprogramma downloaden in PDF

Uw inbreng als bewoner en/of ondernemer van Lansingerland is van groot belang. We zullen u dan ook op een open en heldere manier benaderen om van gedachten te wisselen. Wilt u ons hierbij helpen stuur dan een mailtje naar info@wijlansingerland.nl en we nemen contact met u op.

  • Lokale politieke partij.
  • Positief kritisch vooruit en relativeren.
  • Zoek de overeenkomsten en onderstreep niet de verschillen.
  • Out of the box.
  • Stel jezelf altijd de vraag: Wat lossen we nu op ?
  • WIJ = samenwerken.
  • Levendige partij met gevoel voor humor.
  • Algemeen belang vóór persoonlijk belang.

Het partij programma:

 • Lansingerland is een groeiende gemeenschap waarin met name de jeugd de toekomst heeft. Onderwijs, sport, vrijetijdsbesteding en woonvoorzieningen zijn hierin onmisbaar. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

  WIJ willen:

  • De jeugd meer betrekken bij het bestuur van onze samenleving.
  • Niet óver jongeren praten maar mét jongeren praten.
  • Samen met jongeren nadenken over Jongeren Chill Plekken (JCP’s). Jongeren een belangrijke rol geven bij de totstandkoming en het onderhoud van deze JCP’s.
  • Veilige fiets- en wandelroutes naar school.
  • Het sporten onder de jeugd stimuleren (ook voor gezinnen die het financieel minder hebben).
  • Scholen en verenigingen stimuleren om gezamenlijk muziek, sport en cultuur te promoten, eventueel na schooltijd in de leegstaande schoolgebouwen.
  • Een commerciële uitgaansgelegenheid voor jongeren.
  • Het succes van Lansingerland Summerjobs verder uitbouwen.
   Dit is een initiatief om jongeren waarvoor een vakantiebaantje niet vanzelfsprekend is, aan een vakantiebaantje te helpen.
  • Activiteiten onder de jeugd stimuleren door : buitenspeelplekken, trapveldjes, subsidie buitenspeeldag, proefdagen voor verenigingen.
 • De financiële situatie van Lansingerland is beter dan vier jaar geleden. De vooruitzichten zijn in de huidige economische context hoopvol. Echter, de schuldenlast is nog steeds onacceptabel hoog.

  WIJ willen:

  • Zo spoedig mogelijk de schulden aflossen tot een aanvaardbaar niveau.
  • Terughoudend omgaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld.
  • Lastenverlaging waar mogelijk.
  • Verkoop van de Eneco aandelen. De volledige opbrengst inzetten voor schuldreductie.
  • Bouwen, bouwen en nog eens bouwen op de nu braakliggende gronden.
 • WIJ vinden dat alle drie de dorpskernen van Lansingerland aantrekkelijk moeten zijn voor de huidige en toekomstige bewoners en ondernemers.

  WIJ willen:

  • Leegstand van bedrijfs- en winkelpanden voorkomen (in samenwerking met eigenaren van panden startende ondernemers kansen bieden).
  • Behoud van gratis parkeren in de centra.
  • Gratis Wi-Fi in de dorpskernen.
  • Een pro horeca- / terras beleid (‘s avonds bruist het dorpscentrum ook).
  • Een stimulerend beleid voor het organiseren van activiteiten in de dorpskernen. Dit geldt voor ondernemers en burgerinitiatieven. De gemeente moedigt dit aan en dient als katalysator.
  • Het openbaar vervoer naar Bleiswijk moet goed zijn en te allen tijde behouden blijven.
  • Zorgen voor een goede ontsluiting van het gehele centrum van Berkel en voldoende parkeermogelijkheden.
 • WIJ vinden het belangrijk dat Lansingerland een gemeente met groene wijken is en blijft.

  WIJ willen:

  • Behoud van natuurgebieden.
  • Buurtgericht werken: meer inspraak voor burgers over de inrichting en het onderhoud van de wijk, stimuleren dat bewoners zelf het groen in de straat gaan onderhouden.
  • Geen verdere toename van geluidsoverlast (HSL, N209, Rotterdam-The Hague Airport). Waar mogelijk dient geluidsoverlast teruggedrongen te worden.
  • Starten met een vorm van ‘Opzoomeren’ .
  • Duurzaam bouwen leidend maken voor de gemeentelijke bouwtaakstelling.
  • Grotere vuilnisbakken in de parken. Vuilnisbakken vaker laten legen zodat het vuil niet naast de vuilnisbakken ligt.
  • Een veilig afvalbrengstation / milieustraat; nu staat alles op grote hoogte, dit kan ongelukken in de hand werken.
  • Kosteloos inleveren van afval op het afvalbrengstation / milieustraat.
  • Groen in de wijken groen houden, geen verdere verdichting van de bebouwing in de kernen.
  • In de volle breedte stimuleren van het scheiden van afval.
 • Lansingerland groeit de komende jaren naar 65.000 inwoners. WIJ willen dat iedereen het hier naar zijn zin heeft en in een veilige omgeving kan leven en werken.

  WIJ willen:

  • Een veilige wegenstructuur (geen wegen die uitdagen om hard te rijden).
  • Het fietsen stimuleren.
  • Eenduidigheid in parkeerbeleid langs de Randstad rail. WIJ Lansingerland is voor gratis parkeren in heel Lansingerland.
  • Het vrijwilligerswerk in de gemeente optimaal ondersteunen.
  • Multigebruik van sportvoorzieningen en culturele voorzieningen om een hogere bezettingsgraad te halen en zo de huurprijs te reduceren.
  • Meer betaalbare huur- en koopwoningen! Maatschappelijk gebonden eigendom dient gestimuleerd te worden. Juist nu de woningmarkt aantrekt en woningen steeds duurder worden.
  • Zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor starters en ouderen.
  • Het ‘voor elkaar zorgen’ stimuleren: samenbrengen van jong en oud om eenzaamheid te voorkomen en te verhelpen.
  • Meer creatieve woningbouw! Standaard is goed maar uitdagend is beter!
  • Inwoners in een uitkeringssituatie stimuleren om zo snel mogelijk weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Hier hoort de gemeente ondersteunend op te treden.
  • Buurttoezicht stimuleren om veiligheid en saamhorigheid in de buurt te versterken.
  • De integratie van nieuwe Nederlanders voortvarend oppakken door hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dit stimuleert ook de taalontwikkeling.
  • De gemeentelijke organisatie een voorbeeld laten zijn waar het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.
  • Een stimulerend startersbeleid voor startende ondernemers.
  • De glastuinbouw in onze gemeente koesteren en innovatieve ontwikkelingen in deze sector ondersteunen en ruimte geven.