HOME

Waar WIJ Lansingerland voor staat

WIJ Lansingerland is opgericht in 2012 en is daarmee de jongste lokale politieke partij in Lansingerland.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben we 2 zetels in de gemeenteraad : Leon Hoek en Petrine van Olst bezetten deze zetels namens WIJ Lansingerland.
Na de verkiezingen van 2018 hebben WIJ er nog een zetel bijgekregen : Jan Jumelet is het 3e raadslid van WIJ Lansingerland. Naast deze 3 WIJ-raadsleden zijn er nog 3 duoraadsleden binnen de commissies actief.

We leveren onze bijdrage aan de Raadsvergaderingen en Commissie-vergaderingen in de gemeenteraad waarbij wij ons hard maken voor de 5 speerpunten uit ons programma : Jeugd heeft de Toekomst, Financieel in Balans, Levendige Dorpskernen, Groene Gemeente en Samen Leven en Werken.

De vergaderingen in het gemeentehuis zijn openbaar en we nodigen u van harte uit om ons daar te bezoeken en te ontmoeten voor een gesprek voor of na de raadsvergaderingen. Het schema voor de vergaderingen kunt u vinden op de website van www.lansingerland.nl

WIJ Lansingerland wil graag met u de dialoog aangaan om te weten wat er bij de bewoners en ondernemers van Lansingerland speelt, zodat we op een positieve wijze de zaken aan kunnen pakken waardoor we trots kunnen blijven op onze fantastische gemeente.
We zullen u op een open en heldere manier benaderen om met u als bewoner en/of ondernemer van gedachten te wisselen.

WIJ Lansingerland staat voor een leven in een prettige werk- en woonomgeving.

Hieronder vindt u het DNA van WIJ en vervolgens het programma van onze partij. Het partijprogramma bestaat uit 5 speerpunten. Op elk item kunt u doorklikken voor meer details.

  • Lokale politieke partij.
  • Positief kritisch vooruit en relativeren.
  • Zoek de overeenkomsten en onderstreep niet de verschillen.
  • Out of the box.
  • Stel jezelf altijd de vraag: Wat lossen we nu op ?
  • WIJ = samenwerken.
  • Levendige partij met gevoel voor humor.
  • Algemeen belang vóór persoonlijk belang.

Het partij programma van WIJ Lansingerland

Onze 5 speerpunten

 • Lansingerland is een groeiende gemeenschap waarin met name de jeugd de toekomst heeft. Onderwijs, sport, vrijetijdsbesteding en woonvoorzieningen zijn hierin onmisbaar. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

  WIJ willen:

  • De jeugd meer betrekken bij het bestuur van onze samenleving.
  • Niet óver jongeren praten maar mét jongeren praten.
  • Samen met jongeren nadenken over Jongeren Chill Plekken (JCP’s). Jongeren een belangrijke rol geven bij de totstandkoming en het onderhoud van deze JCP’s.
  • Veilige fiets- en wandelroutes naar school.
  • Het sporten onder de jeugd stimuleren (ook voor gezinnen die het financieel minder hebben).
  • Scholen en verenigingen stimuleren om gezamenlijk muziek, sport en cultuur te promoten, eventueel na schooltijd in de leegstaande schoolgebouwen.
  • Een commerciële uitgaansgelegenheid voor jongeren.
  • Het succes van Lansingerland Summerjobs verder uitbouwen.
   Dit is een initiatief om jongeren waarvoor een vakantiebaantje niet vanzelfsprekend is, aan een vakantiebaantje te helpen.
  • Activiteiten onder de jeugd stimuleren door: buitenspeelplekken, trapveldjes, subsidie buitenspeeldag, proefdagen voor verenigingen.
 • De financiële situatie van Lansingerland is beter dan vier jaar geleden. De vooruitzichten zijn in de huidige economische context hoopvol. Echter, de schuldenlast is nog steeds onacceptabel hoog.

  WIJ willen:

  • Zo spoedig mogelijk de schulden aflossen tot een aanvaardbaar niveau.
  • Terughoudend omgaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld.
  • Lastenverlaging waar mogelijk.
  • Verkoop van de Eneco aandelen. De volledige opbrengst inzetten voor schuldreductie.
  • Bouwen, bouwen en nog eens bouwen op de nu braakliggende gronden.
 • WIJ vinden dat alle drie de dorpskernen van Lansingerland aantrekkelijk moeten zijn voor de huidige en toekomstige bewoners en ondernemers.

  WIJ willen:

  • Leegstand van bedrijfs- en winkelpanden voorkomen (in samenwerking met eigenaren van panden startende ondernemers kansen bieden).
  • Behoud van gratis parkeren in de centra.
  • Gratis Wi-Fi in de dorpskernen.
  • Een pro horeca- / terras beleid (‘s avonds bruist het dorpscentrum ook).
  • Een stimulerend beleid voor het organiseren van activiteiten in de dorpskernen. Dit geldt voor ondernemers en burgerinitiatieven. De gemeente moedigt dit aan en dient als katalysator.
  • Het openbaar vervoer naar Bleiswijk moet goed zijn en te allen tijde behouden blijven.
  • Zorgen voor een goede ontsluiting van het gehele centrum van Berkel en voldoende parkeermogelijkheden.
 • WIJ vinden het belangrijk dat Lansingerland een gemeente met groene wijken is en blijft.

  WIJ willen:

  • Behoud van natuurgebieden.
  • Buurtgericht werken: meer inspraak voor burgers over de inrichting en het onderhoud van de wijk, stimuleren dat bewoners zelf het groen in de straat gaan onderhouden.
  • Geen verdere toename van geluidsoverlast (HSL, N209, Rotterdam-The Hague Airport). Waar mogelijk dient geluidsoverlast teruggedrongen te worden.
  • Starten met een vorm van ‘Opzoomeren’ .
  • Duurzaam bouwen leidend maken voor de gemeentelijke bouwtaakstelling.
  • Grotere vuilnisbakken in de parken. Vuilnisbakken vaker laten legen zodat het vuil niet naast de vuilnisbakken ligt.
  • Een veilig afvalbrengstation / milieustraat; nu staat alles op grote hoogte, dit kan ongelukken in de hand werken.
  • Kosteloos inleveren van afval op het afvalbrengstation / milieustraat.
  • Groen in de wijken groen houden, geen verdere verdichting van de bebouwing in de kernen.
  • In de volle breedte stimuleren van het scheiden van afval.
 • Lansingerland groeit de komende jaren naar 65.000 inwoners. WIJ willen dat iedereen het hier naar zijn zin heeft en in een veilige omgeving kan leven en werken.

  WIJ willen:

  • Een veilige wegenstructuur (geen wegen die uitdagen om hard te rijden).
  • Het fietsen stimuleren.
  • Eenduidigheid in parkeerbeleid langs de Randstad rail. WIJ Lansingerland is voor gratis parkeren in heel Lansingerland.
  • Het vrijwilligerswerk in de gemeente optimaal ondersteunen.
  • Multigebruik van sportvoorzieningen en culturele voorzieningen om een hogere bezettingsgraad te halen en zo de huurprijs te reduceren.
  • Meer betaalbare huur- en koopwoningen! Maatschappelijk gebonden eigendom dient gestimuleerd te worden. Juist nu de woningmarkt aantrekt en woningen steeds duurder worden.
  • Zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor starters en ouderen
  • Het ‘voor elkaar zorgen’ stimuleren: samenbrengen van jong en oud om eenzaamheid te voorkomen en te verhelpen.
  • Meer creatieve woningbouw! Standaard is goed maar uitdagend is beter!
  • Inwoners in een uitkeringssituatie stimuleren om zo snel mogelijk weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Hier hoort de gemeente ondersteunend op te treden.
  • Buurttoezicht stimuleren om veiligheid en saamhorigheid in de buurt te versterken.
  • De integratie van nieuwe Nederlanders voortvarend oppakken door hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dit stimuleert ook de taalontwikkeling.
  • De gemeentelijke organisatie een voorbeeld laten zijn waar het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.
  • Een stimulerend startersbeleid voor startende ondernemers.
  • De glastuinbouw in onze gemeente koesteren en innovatieve ontwikkelingen in deze sector ondersteunen en ruimte geven.

Laatste nieuws

Hieronder vindt u de laatste berichtgevingen rond onze partij en rond zaken die betrekking hebben op de gemeente Lansingerland.