WIJ-motie: Lijsterlaan bestemmen voor passende seniorenwoningen (koop en huur) en versnelde realisatie’, unaniem gesteund

Bij de behandeling van het Masterplan Woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk in de gemeenteraadsvergadering op donderdag 27 januari 2022 heeft de fractie van WIJ Lansingerland een motie ingediend om de Lijsterlaan in Bleiswijk te bestemmen voor het (versneld) realiseren van koop en huur woningen specifiek voor de doelgroep senioren en ouderen. Deze motie werd door alle fracties gesteund en is unaniem aangenomen. WIJ Lansingerland is hier zeer blij mee. Hiermee wordt duidelijke richting gegeven aan de realisatie van de zeer benodigde seniorenwoningen op een plek dicht bij het centrum van Bleiswijk.
WIJ Lansingerland geeft in de motie aan dat vanuit de samenleving van Lansingerland en vanuit de (behoefte)onderzoeken er een duidelijk beeld is dat er veel behoefte is aan senioren- c.q. ouderenwoningen (koop en huur) in Lansingerland. Veel ouderen willen doorstromen naar een voor hen beter passende woning met mogelijk vormen van zorg. Hierbij is het belangrijk dat voor deze specifieke doelgroep passende koop- en huurwoningen worden gerealiseerd in een omgeving die hen ondersteunt, zoals in zogenaamde hofjeswoningen, maar ook dicht gelegen zijn bij de dorpscentra en de voorzieningen. WIJ Lansingerland vindt het belangrijk dat (delen van) deze seniorenwoningen gerealiseerd en aangeboden worden met vormen van zorg.
In haar vergadering op 23 december 2021 had de gemeenteraad al unaniem de door WIJ Lansingerland geïnitieerde en ingediende motie ‘bouw passende seniorenwoningen’ aangenomen. De motie van deze week over de realisatie van seniorenwoningen aan de Lijsterlaan is daarop een mooi vervolg en concrete invulling.

De motie roept het college op om:
a. de bouwlocatie aan de Lijsterlaan als onderdeel van het bouwplan Merenweg Bleiswijk, bestaande uit gemeentelijke gronden, expliciet te bestemmen voor koop- en huurwoningen voor de doelgroep senioren en ouderen, mogelijk (deels) gecombineerd met een zorgaanbod;
b. te onderzoeken wat de verhouding koop- en huurwoningen zou moeten zijn met daarbij een percentage betaalbaar, bereikbaar én sociale huur;
c. in Q2 2022 aan de gemeenteraad een eerste (stappen)plan te presenteren op welke wijze, met in achtneming van de daarvoor geldende aanbestedingsregels, er versneld passende seniorenwoningen (koop en huur: betaalbaar, bereikbaar en sociale huur) gerealiseerd kunnen worden op de genoemde bouwlocatie Lijsterlaan.

WIJ zijn dan ook erg blij dat de motie over de (versnelde) bouw van seniorenwoningen aan de Lijsterlaan, als vervolg op de eerder aangenomen motie van ons over ouderenwoningen in december ’21, unaniem werd gesteund door alle fracties. Dit is voor de senioren en ouderen in Lansingerland, en in het bijzonder in Bleiswijk, een belangrijke mijlpaal. De WIJ Lansingerland hoopt en verwacht dat de realisatie van de die zeer benodigde seniorenwoningen snel van start kan gaan.

(afbeelding: Impressie Hofjeswoningen, Dagblad van het Noorden)