Behoedzaam inzetten Eneco-gelden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november jl. heeft de WIJ-fractie, mede namens D’66, Groen Links en de PvdA, een motie ingediend over de verwachte opbrengsten van de aanstaande verkoop van de aandelen Eneco.
Aanleiding was de berichtgeving dat Eneco wordt verkocht en de brief van het College aan de gemeenteraad. In deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. Aan het einde van deze brief stelt het College dat zij de gemeenteraad een voorstel zal doen over de besteding van de opbrengst van verkoop van de Eneco aandelen en een voorstel voor het vervallen van het jaarlijkse dividend uit onze aandelen Eneco. Over dat laatste zijn we het snel eens met elkaar. Het gaat om de besteding van de overige gelden.

In de motie geven wij aan dat de verwachte aanstaande verkoop van de aandelen Eneco, Lansingerland een naar verwachting substantieel bedrag gaat opleveren. De besteding/aanwending van deze eenmalige gelden dienen wat ons betreft behoedzaam, verstandig en met het oog op de toekomst te worden gedaan. Daarbij is de gemeenteraad kader stellend.
Met de motie verzoeken wij het College een raads brede commissie in te stellen die, in overleg met het College van B&W en met hulp vanuit de ambtelijke organisatie, criteria resp. bestedingsdoelen opstelt voor de besteding van de Eneco-gelden en deze criteria/bestedingsdoelen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op basis waarvan dan politieke besluitvorming kan gaan plaats vinden over de besteding van de genoemde Eneco-gelden.

De reden dat wij deze motie hebben ingediend is dat het een eenmalige bedrag is dat behoedzaam moet worden besteed. Het is dan ook ons inziens verstandig om raadsbreed hierover na te denken en tot kaders te komen. De door het College voorgestelde werkwijze leidt er toe dat mn. de oppositiepartijen op een bestedingsvoorstel mogen reageren en niet mee kunnen denken. Breed draagvlak is in deze belangrijk.
De fractie WIJ Lansingerland betreurt het dan ook dat na een heftig debat de coalitiepartijen de uitgestoken hand niet hebben aangepakt en er niets voor voelen om vooraf raadsbreed kaders op te stellen. Zij geven er de voorkeur aan om een voorstel van het College af te wachten. WIJ hadden graag meegedacht en u als burger erbij betrokken. Het is een unieke situatie voor Lansingerland en je kunt de besteding van zo’n substantieel bedrag maar één keer goed doen.