De gemeentebegroting 2023

De raadscommissies, traditiegetrouw in een gezamenlijke vergadering, bespraken op 18 oktober de gemeentebegroting voor het volgend jaar. Jan Jumelet, de fractievoorzitter van WIJ Lansingerland, beet het spits af en zette met een korte beschouwing over de onzekere toestand meteen de toon voor het debat. Hij sprak van een bizarre en zorgwekkende tijd waarin het extra belangrijk is om als raadsfracties eensgezind samen te werken.
De kadernota is het startpunt van de begrotingscyclus: de begroting is de uitwerking en financiële vertaling van de eerder door de raad vastgestelde beleidskaders. Toen de kadernota verscheen was er nog veel onduidelijkheid over de hoeveelheid geld die Lansingerland van het rijk zou krijgen. Jan Jumelet opperde het idee om de onzekerheid te vermijden door het tijdschema voor de kadernota aan te passen.
De fractie van WIJ is tevreden over de begroting die voor 2023 sluitend is. Zij vraagt wel voor enkele onderwerpen de bijzondere aandacht van het college:
• De inzet van flexwoningen kan op relatief korte termijn een goede woongelegenheid bieden voor zowel spoedzoekers, mensen op de vlucht en voor arbeidsmigranten.
• De instandhouding van een goed ambtelijk apparaat, waarbij gestreefd wordt naar een omvang van 7,5 fte per duizend inwoners.
• De investeringen voor jeugd en jongeren om te voorkomen dat ze het foute pad opgaan.
• De financiële problematiek waar bepaalde groepen inwoners mee geconfronteerd worden. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor werkenden die een beetje meer verdienen dan 120% van het sociale minimum.
• Het tekort aan betaalbare woningen en de haalbaarheid van de woningbouwplannen.
Met de uitspraak dat de fractie van WIJ er het volste vertrouwen in heeft dat we samen door deze moeilijke periode zullen komen, besloot Jan zijn bijdrage aan het debat.

In de raadsvergadering van 3 november 2002 zal de begroting definitief worden vastgesteld