Samen met bewoners de (verkeers)onveiligheid Kooilaan Bleiswijk aanpakken

In de commissie Ruimte van 10 januari heeft de gemeenteraadsfractie van WIJ Lansingerland de (verkeers)onveiligheid van en op de Kooilaan in Bleiswijk op de agenda gezet.

Op donderdag 24 november is een petitie overhandigd aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. De petitie is door ruim 470 inwoners getekend, die daarmee hun zorgen uitten over de (verkeers)onveiligheid van en rondom de Kooilaan. De burgemeester heeft aan de ondertekenaars toegezegd dat zij worden uitgenodigd om met ambtenaren en de wethouder te bekijken hoe de gesignaleerde situatie verbeterd kan worden.
De fractie van WIJ Lansingerland vindt het belangrijk dat de toezegging die de burgemeester, namens de gemeenteraad heeft gedaan aan de inwoners een goede invulling krijgt. Aangezien de petitie aan de gemeenteraad gericht is, heeft de fractie van WIJ Lansingerland de commissie Ruimte gevraagd om een oordeel te vormen over de gesignaleerde problematiek en de aanpak ervan. Ter voorbereiding had de fractie van WIJ Lansingerland technische vragen gesteld aan het College waardoor er bij de bespreking in de commissie duidelijkheid was over de de situatie aan de Kooilaan.

De door WIJ Lansingerland ingebrachte punten werden door de andere fracties gesteund. De wethouder heeft toegezegd dat hij de commissie Ruimte regelmatig zal informeren over de voortgang van de gesprekken met de bewoners. Op aandringen van WIJ zullen de wegeigenaar en de wegbeheerder, (het recreatieschap en Staatsbosbeheer) vanaf het begin betrokken worden bij de gesprekken. De fractie van WIJ Lansingerland heeft erop aangedrongen om voor het komende zomerseizoen (tijdelijke) maatregelen te treffen die de veiligheid bevorderen. Tot slot is WIJ Lansingerland verheugd dat het College het recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer zal verzoeken de adviessnelheid bij enkele gevaarlijke punten aan te passen naar maximaal 40 km/u in plaats van 50 of 60 km/u.

Kortom een goede discussie met een mooi resultaat voor onze inwoners!