Uit de raadsvergadering van 26 oktober 2023

We hadden in de raadsvergadering van de afgelopen week maar één bespreekstuk op de agenda. Dat was een voorstel voor het ophogen van het krediet voor de bouw van het nieuwe afvalbrengstation.

In de commissievergadering was Paul Zantman de woordvoerder voor WIJ en hij opperde om de naam te veranderen in grondstofverzamelstation. Dit omdat steeds meer grondstoffen worden ingezameld en hergebruikt.

Het CDA kondigde in de commissievergadering een amendement aan waardoor het niet als hamerstuk op de agenda van de raad terechtkwam. Het CDA vindt de kosten te hoog, maar beseft duidelijk niet, dat het meeste geld gaat zitten in de voorbelasting, het heien en het aanleggen van het bordes bij het nieuwe afvalbrengstation. Door dat bordes kan men gemakkelijker zijn afval in de containers achterlaten dan in de huidige situatie. Alleen werd er door het CDA geen amendement ingediend, waardoor de discussie over heel iets anders ging.

GroenLinks diende – bij monde van Marko Ruijtenberg – een motie in, die opriep tot een onderzoek naar de exploitatie van de zonnepanelen op het dak van het afvalbrengstation. In eerste instantie is het de bedoeling dat voor energie het nieuwe station zelfvoorzienend is, maar er is genoeg ruimte voor meer.

De brief die Nieuwe Lansinger Stroom op 19 oktober naar de raad zond, zou volgens GroenLinks leidend moeten zijn in dat onderzoek. Maar, er is een beleidskader Zonne-energie in maart door de raad is aangenomen en dat is natuurlijk leidend.

Het is mogelijk dat de exploitatie van de zonnepanelen aan een externe partij gegund wordt. Maar als exploitatie in eigen beheer gunstiger is, dan moet dat ook kunnen, zo betoogde Jean-Paul Meuldijk van Leefbaar3B.

De fractie van WIJ stelde bij monde van Bianca Boonstra voor om in het dictum van de motie enkele aanpassingen te doen. Tijdens een korte schorsing voerden de woordvoerders overleg en het dictum werd zo aangepast, dat iedereen ermee kon instemmen.

En het afvalbrengstation? Alleen het CDA stemde tegen het ophogen van het krediet. Zij vinden het te duur en lieten dat in een stemverklaring weten. Het nieuwe afvalbrengstation kan dus gerealiseerd worden.