Begroting 2024-2027

Op donderdag 2 november stond de meerjarenbegroting 2024-2027 op de agenda van de raad. De verschillende fracties waren vooraf druk geweest met onderhandelingen over wijzigingen in de begroting. Het overleg leverde enkele amendementen op waardoor een flink aantal bezuinigingen werden teruggedraaid, vooral in het sociaal domein. Ook werd voldoende dekking voor de wijzigingen gevonden zodat een sluitende begroting vastgesteld kon worden voor het jaar 2024. Er bleef zelfs nog een klein overschot voor onvoorziene uitgaven.

Bij de begrotingsbehandeling diende Bianca Boonstra samen met Jean-Paul Meuldijk van Leefbaar3B een amendement in om geld vrij te maken voor verkeersmaatregelen op het bedrijventerrein Prisma om straatraces tegen te gaan. Over dit onderwerp was een dag eerder een informatieavond gehouden voor inwoners van Kruisweg en Oosterheem, die veel  overlast ervaren van de straatraces op Prisma. In aanwezigheid van burgemeesters en raadsleden van Lansingerland en van Zoetermeer werden door een woordvoerder van politie en de districtsofficier van Justitie aan de bewoners uitgelegd wat wel en wat niet mogelijk was om de overlast tegen te gaan. Het amendement en een motie om in dezen samen te werken met de gemeente Zoetermeer kregen beide ruime steun.

Namens de hele raad diende Mark Bik een motie in, om het testen van de alarmsystemen in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond te handhaven. Belangrijk- met de Rotterdamse haven in de buurt.

Jan Jumelet bracht een motie in om een uitvoeringstoets uit te voeren voorafgaande aan het indienen van een amendement, zodat de raad vooraf inzicht kan krijgen in de gevolgen van de gewenste verandering. De bedoeling is de belasting van het ambtelijk apparaat beheersbaar te houden. Ook deze motie werd aangenomen.

Drie minuten voor middernacht hamerde de burgemeester de vergadering af en kon het college aan de slag met de vastgestelde begroting voor 2024.