Gemeenteraad van 24 november

Bleiswijk
Omwonenden van de Kooilaan in Bleiswijk hebben voor de raadsvergadering een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. In de petitie vragen de 474 ondertekenaars aandacht voor de onveilige verkeerssituatie op de Kooilaan. De burgemeester heeft de bewoners toegezegd dat er zo spoedig mogelijk gesprekken gaan plaats vinden tussen hen, de wethouder en de ambtelijke organisatie om tot een mogelijk veiliger verkeerssituatie te komen. De fractie van WIJ Lansingerland is blij met deze duidelijke toezegging en de uitnodiging van de burgemeester.
Nieuw bedrijfsgebouw aan de Hoefweg bij de Anjerweg
Om de bouw van een bedrijfspand mogelijk te maken moet de bestemming glastuinbouw van het perceel Hoefweg 184-186 in Bleiswijk gewijzigd worden in bedrijfsbestemming. De wijziging is twee keer door de commissie Ruimte besproken. De reden hiervoor was dat in oktober enkele raadsleden nogal geschrokken waren van de inspraak van de bewoners van Hoefweg 182. Dit was aanleiding voor een bezoek aan de locatie door raadsleden van zeven fracties.
Voor definitieve bespreking kwam het voorstel op de agenda van de raad. Namens de fractie van WIJ Lansingerland voerde Bianca Boonstra het woord. Zij gaf aan de indruk te hebben dat de initiatiefnemer zijn best heeft gedaan om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden en wil niet op de stoel van de stedenbouwkundige gaan zitten. Alles afwegende steunt WIJ Lansingerland het voorstel.

Huisvesting arbeidsmigranten
Bij de bespreking van het rapport van de Rekenkamer ‘Bouwen in beweging’, heeft de WIJ-fractie samen met onder meer Leefbaar3B, een motie ingediend die aandacht vraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het onderwerp staat al lang op de politieke agenda en WIJ vraagt er telkens aandacht voor. Enkele jaren geleden heeft de raad een toetsingskader vastgesteld en de motie draagt het college op om in de komende vier maanden dat toetsingskader te evalueren en te bezien of aanpassing of andere maatregelen noodzakelijk zijn. Immers, het doel is wel om in Lansingerland spoedig goede en adequate huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. De motie is door de raad aangenomen.

Beschermd wonen
Na de commissievergadering van 10 november bleef er nog één verordening van het sociaal domein open staan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 24 november. Het betrof de zienswijze van de raad van Lansingerland op de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor Beschermd Wonen. Vanuit het CDA kwam er een mede door WIJ Lansingerland ondertekend amendement voor een aanvulling op het reglement. De aanvulling beoogt dat de gemeenteraad, maar vooral de bewoners van wijken of straten waar beschermd wonen aan de orde is, daarover vooraf worden geïnformeerd. Het amendement werd raadsbreed ondersteund.

Menstruatiearmoede
“Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis soms geen geld voor menstruatieproducten” constateert de motie ‘menstruatiearmoede’ die werd ingebracht door Groen-Links en mede ondertekend door WIJ Lansingerland. Nog niet zo lang geleden was deze motie al een keer aan de orde geweest, maar zij haalde het toen niet omdat er nogal wat onduidelijkheden waren over hoe en wat en hoeveel. Nu werd voorgesteld het als onderdeel van de reguliere armoedebestrijding binnen onze gemeente te behandelen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.