Succes in Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober heeft WIJ Lansingerland 3 amendementen ingediend op een aantal beleidsstukken van het College van B&W.
WIJ zijn er in geslaagd om alle 3 de amendementen er door te krijgen. Goed gedaan Leon, Petrine en Jan!

Hieronder een gedeelte van het verslag zoals De Heraut dat vandaag heeft gepubliceerd. (tekst Freek J. Zijlstra)

Voordat de gemeenteraad op 29 oktober jl. een aantal beleidsstukken bij hamerslag vaststelde, werd nog een viertal amendementen ter precisering van de tekst ingediend. WIJ Lansingerland zag drie amendementen die vooral met het financieel borgen van het beleid te maken hadden, gehonoreerd worden door de raad. GroenLinks legde de vinger nog maar eens bij schimmigheden rond de geluidsinventarisatie van onderdelen van de bouwplannen in het project Wilderszijde. Gelukkig wint de openbaarheid van bestuur. Toekomstige bewoners moeten echt goed weten waar ze aan toe zijn.

Petrine van Olst, financieel specialist van fractie WIJ Lansingerland, diende twee amendementen in om indicatoren die tijdig moeten signaleren wanneer grenswaarden worden overschreden, voor 2020 aan te passen voor het risicomanagement, het weerstandsvermogen en de reserves en voorzieningen. Beide amendementen werden aangenomen.

Sturingsmodel Blok B
Leon Hoek diende ook namens WIJ Lansingerland een amendement in op het sturingsmodel voor cultuurhuis Blok B in het nog te realiseren Berkel Centrum West.
In dat amendement wordt aangetekend dat in de beoogde stichting zonder winstoogmerk als sturingsmodel voor Blok B, het bestuur ten minste uit één bestuurslid bestaat dat is aangewezen door de gemeente. Bovendien wordt vastgelegd dat na de daadwerkelijke opening van Blok B binnen twee jaar naast een bestuur ook een Raad van Toezicht wordt geïnstalleerd.
Redenen voor de toevoegingen zijn dat op deze manier de sociaal maatschappelijke input, het monitoren van de bedrijfsvoering en het belang dat het cultuurhuis voor alle Lansingerlanders is, wordt gewaarborgd. Daarmee wordt voorkomen dat de gemeente slechts als subsidieverstrekker fungeert, maar geen invloed uit kan oefenen op het beleid. Gezien de financiële positie van de gemeente, is het legitiem een Raad van Toezicht invloed op de totale bedrijfsvoering te laten oefenen. Het amendement werd aangenomen

.