WIJ Lansingerland ziet de noodzaak van huisvesting voor flexwerkers maar heeft ook oor voor bezwaren van omwonenden.

In de gemeenteraadsvergadering van 30 november is uitgebreid gesproken over huisvesting voor flexwerkers (arbeidsmigranten) aan de Leeuwenhoekweg 102 in Bergschenhoek. De uitzendorganisatie People 21 heeft verzocht om vergunning om op deze locatie huisvesting te realiseren voor 300 flexwerkers. Het college heeft daarvoor een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het eerder door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het door het college vastgestelde toetsingskader zijn daarbij leidend.

Omwonenden van de locatie hebben duidelijk gemaakt dat zij een woonvoorziening van 300 flexwerkers te groot vinden.

De gemeenteraadsfractie van WIJ Lansingerland vindt goede huisvesting voor flexwerkers / arbeidsmigranten noodzakelijk. In Lansingerland zijn immers duizenden flexwerkers aan het werk in onder meer de glastuinbouw en de logistiek. Het initiatief past ook in het vastgestelde beleid en het toetsingskader. Maar de fractie van WIJ ziet ook, dat huisvesting van maximaal 300 flexwerkers nieuw is voor de gemeente en voor de omgeving van de locatie en dat het plan veel vragen oproept. De fractie heeft daarom een amendement ingediend met steun van de meerderheid van de raad om voorlopig een maximum van 200 aan te houden. Drie jaar na realisatie kan dan worden bezien op basis van een evaluatie waarbij ook de klankbordgroep van omwonenden is betrokken of er opgeschaald kan worden naar de door de initiatiefnemer gewenste maximale 300. Mocht in de genoemde drie jaar aantoonbaar van overlast of incidenten blijken of dat de in een convenant te maken afspraken niet worden nageleefd, dan kan dit aanleiding zijn om het maximum definitief op 200 te stellen. Het college van B&W zal uiteindelijk hierover een besluit nemen.

Naast het amendement diende de fractie van WIJ een motie in waarin het college wordt opgeroepen om afspraken te maken met de initiatiefnemer en exploitant dat vanaf de ingebruikname van de locatie Leeuwenhoekweg 102 er 24 uur per dag en zeven dagen per week fysiek toezicht aanwezig is die direct bereikbaar (telefonisch en fysiek) is voor bewoners en voor omwonenden. De motie werd aangenomen.

Het geamendeerde voorstel kon uiteindelijk rekenen op een meerderheid in de raad.

De fractie van WIJ Lansingerland stemde verdeeld. Twee fractieleden vonden dat een dergelijke woonvoorziening niet op de beoogde plek past.